အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ဒရာမာ
 The Friend 2019
HD
The Friend 2019
2019
ခုႏွစ္
266
ေယာက္ၾကည့္သည္
SUPER OVER (2021)
HD
SUPER OVER (2021)
2021
ခုႏွစ္
171
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Princess Switch Again.2020
HD
The Princess Switch Again.2020
2020
ခုႏွစ္
178
ေယာက္ၾကည့္သည္
Miss India (2020)
HD
Miss India (2020)
2020
ခုႏွစ္
143
ေယာက္ၾကည့္သည္
 May 18 (2007)
HD
May 18 (2007)
2007
ခုႏွစ္
183
ေယာက္ၾကည့္သည္
Little Buddha [1993]
HD
Little Buddha [1993]
1993
ခုႏွစ္
89
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP15
HD
True Beauty.2020.EP15
2020
ခုႏွစ္
121
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP14
HD
True Beauty.2020.EP14
2020
ခုႏွစ္
70
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP13
HD
True Beauty.2020.EP13
2020
ခုႏွစ္
53
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty 2020 EP12
HD
True Beauty 2020 EP12
2020
ခုႏွစ္
42
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP11
HD
True Beauty 2020 EP11
2020
ခုႏွစ္
47
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP10
HD
True Beauty.2020.EP10
2020
ခုႏွစ္
64
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP9
HD
True Beauty.2020.EP9
2020
ခုႏွစ္
51
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP8
HD
True Beauty.2020.EP8
2020
ခုႏွစ္
55
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP7
HD
True Beauty.2020.EP7
2020
ခုႏွစ္
50
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP6
HD
True Beauty.2020.EP6
2020
ခုႏွစ္
63
ေယာက္ၾကည့္သည္
 True Beauty.2020.EP5
HD
True Beauty.2020.EP5
2020
ခုႏွစ္
81
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP4
HD
True Beauty 2020 EP4
2020
ခုႏွစ္
46
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP3
HD
True Beauty 2020 EP3
2020
ခုႏွစ္
53
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty 2020 EP2
HD
True Beauty 2020 EP2
2020
ခုႏွစ္
56
ေယာက္ၾကည့္သည္
True Beauty.2020.EP1
HD
True Beauty.2020.EP1
2020
ခုႏွစ္
44
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Koyla [1997]
HD
Koyla [1997]
1997
ခုႏွစ္
100
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.ep9
HD
Royal Secret Agent.ep9
2020
ခုႏွစ္
111
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Secret Royal Inspector.2020.EP8
HD
Secret Royal Inspector.2020.EP8
2020
ခုႏွစ္
47
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020..EP16.FINAL
HD
Royal Secret Agent.2020..EP16.FINAL
2020
ခုႏွစ္
70
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP 15
HD
Royal Secret Agent.2020.EP 15
2020
ခုႏွစ္
57
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP14
HD
Royal Secret Agent.2020.EP14
2020
ခုႏွစ္
54
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP13
HD
Royal Secret Agent.2020.EP13
2020
ခုႏွစ္
46
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP12
HD
Royal Secret Agent.2020.EP12
2020
ခုႏွစ္
65
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.2020.EP11
HD
Royal Secret Agent.2020.EP11
2020
ခုႏွစ္
71
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP10
HD
Royal Secret Agent.2020.EP10
2020
ခုႏွစ္
103
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP7
HD
Royal Secret Agent.2020.EP7
2020
ခုႏွစ္
53
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP6
HD
Royal Secret Agent.2020.EP6
2020
ခုႏွစ္
85
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.2020.EP5
HD
Royal Secret Agent.2020.EP5
2020
ခုႏွစ္
47
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP4
HD
Royal Secret Agent 2020 EP4
2020
ခုႏွစ္
88
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP3
HD
Royal Secret Agent 2020 EP3
2020
ခုႏွစ္
54
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020
HD
Royal Secret Agent.2020
2020
ခုႏွစ္
107
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP2
HD
Royal Secret Agent.2020.EP2
2020
ခုႏွစ္
48
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent 2020 EP1
HD
Royal Secret Agent 2020 EP1
2020
ခုႏွစ္
43
ေယာက္ၾကည့္သည္
Chippa 2020
HD
Chippa 2020
2020
ခုႏွစ္
78
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021