အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
မႈခင္း
At The End Of The Tunnel (2016)
HD
At The End Of The Tunnel (2016)
2016
ခုႏွစ္
1620
ေယာက္ၾကည့္သည္
A Single Rider (2017)
HD
A Single Rider (2017)
2017
ခုႏွစ္
1612
ေယာက္ၾကည့္သည္
Human Capital (2019)
HD
Human Capital (2019)
2019
ခုႏွစ္
466
ေယာက္ၾကည့္သည္
No Mercy (2019)
HD
No Mercy (2019)
2019
ခုႏွစ္
874
ေယာက္ၾကည့္သည္
Hit-and-Run Squad (2019)
HD
Hit-and-Run Squad (2019)
2019
ခုႏွစ္
655
ေယာက္ၾကည့္သည္
I Saw the Devil(2010)
HD
I Saw the Devil(2010)
2010
ခုႏွစ္
972
ေယာက္ၾကည့္သည္
1
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021