အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ထိတ္လန္႕သည္းဖို
The Cursed Lesson 2020
HD
The Cursed Lesson 2020
2020
ခုႏွစ္
169
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Mega Crocodile (2019).mp4
HD
Mega Crocodile (2019).mp4
2019
ခုႏွစ္
163
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mandy [2018]
HD
Mandy [2018]
2018
ခုႏွစ္
190
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mara [2018]
HD
Mara [2018]
2018
ခုႏွစ္
182
ေယာက္ၾကည့္သည္
Geostorm [2017]
HD
Geostorm [2017]
2017
ခုႏွစ္
303
ေယာက္ၾကည့္သည္
Metro [2013]
HD
Metro [2013]
2013
ခုႏွစ္
417
ေယာက္ၾကည့္သည္
Cello (2005)
HD
Cello (2005)
2005
ခုႏွစ္
461
ေယာက္ၾကည့္သည္
Behind You (2020)
HD
Behind You (2020)
2020
ခုႏွစ္
299
ေယာက္ၾကည့္သည္
Alive 2020
HD
Alive 2020
2020
ခုႏွစ္
1464
ေယာက္ၾကည့္သည္
Devil in the Dark (2017)
HD
Devil in the Dark (2017)
2019
ခုႏွစ္
238
ေယာက္ၾကည့္သည္
Devil Seed (2012)
HD
Devil Seed (2012)
2012
ခုႏွစ္
253
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Fantasy Magician (2020)
HD
Fantasy Magician (2020)
2020
ခုႏွစ္
390
ေယာက္ၾကည့္သည္
Geostorm (2017)
HD
Geostorm (2017)
2017
ခုႏွစ္
678
ေယာက္ၾကည့္သည္
Venom (2018)
HD
Venom (2018)
2018
ခုႏွစ္
1292
ေယာက္ၾကည့္သည္
1408 (2007)
HD
1408 (2007)
2007
ခုႏွစ္
687
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Predator (2018)
HD
The Predator (2018)
2018
ခုႏွစ္
1313
ေယာက္ၾကည့္သည္
Another (2012)
HD
Another (2012)
2017
ခုႏွစ္
555
ေယာက္ၾကည့္သည္
Horror (2015)
HD
Horror (2015)
2015
ခုႏွစ္
923
ေယာက္ၾကည့္သည္
1
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021