အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
တရုတ္ဇာတ္ကားမ်ား
 The Foreigner [2017]
HD
The Foreigner [2017]
2017
ခုႏွစ္
413
ေယာက္ၾကည့္သည္
 The.New.Shaolin.Boxers.1976
HD
The.New.Shaolin.Boxers.1976
1976
ခုႏွစ္
374
ေယာက္ၾကည့္သည္
My Lucky Stars 1985
HD
My Lucky Stars 1985
1985
ခုႏွစ္
284
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Spy Undercover Operation.2013
HD
The Spy Undercover Operation.2013
2013
ခုႏွစ္
210
ေယာက္ၾကည့္သည္
 May 18 (2007)
HD
May 18 (2007)
2007
ခုႏွစ္
367
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Lost In Hong Kong (Gang Jiong) [2015]
HD
Lost In Hong Kong (Gang Jiong) [2015]
2015
ခုႏွစ္
129
ေယာက္ၾကည့္သည္
Iron Monkey (Siu Nin Wong Fei Hung Chi - Tit Ma Lau) [1993]
HD
Iron Monkey (Siu Nin Wong Fei Hung Chi - Tit Ma Lau) [1993]
1993
ခုႏွစ္
257
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Super Express.2016
HD
Super Express.2016
2016
ခုႏွစ္
204
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.ep9
HD
Royal Secret Agent.ep9
2020
ခုႏွစ္
160
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Secret Royal Inspector.2020.EP8
HD
Secret Royal Inspector.2020.EP8
2020
ခုႏွစ္
84
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020..EP16.FINAL
HD
Royal Secret Agent.2020..EP16.FINAL
2020
ခုႏွစ္
113
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP 15
HD
Royal Secret Agent.2020.EP 15
2020
ခုႏွစ္
191
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP14
HD
Royal Secret Agent.2020.EP14
2020
ခုႏွစ္
102
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP13
HD
Royal Secret Agent.2020.EP13
2020
ခုႏွစ္
84
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP12
HD
Royal Secret Agent.2020.EP12
2020
ခုႏွစ္
99
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.2020.EP11
HD
Royal Secret Agent.2020.EP11
2020
ခုႏွစ္
133
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP10
HD
Royal Secret Agent.2020.EP10
2020
ခုႏွစ္
146
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP7
HD
Royal Secret Agent.2020.EP7
2020
ခုႏွစ္
107
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP6
HD
Royal Secret Agent.2020.EP6
2020
ခုႏွစ္
155
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent.2020.EP5
HD
Royal Secret Agent.2020.EP5
2020
ခုႏွစ္
92
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP4
HD
Royal Secret Agent 2020 EP4
2020
ခုႏွစ္
159
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent 2020 EP3
HD
Royal Secret Agent 2020 EP3
2020
ခုႏွစ္
106
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020
HD
Royal Secret Agent.2020
2020
ခုႏွစ္
164
ေယာက္ၾကည့္သည္
Royal Secret Agent.2020.EP2
HD
Royal Secret Agent.2020.EP2
2020
ခုႏွစ္
88
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Royal Secret Agent 2020 EP1
HD
Royal Secret Agent 2020 EP1
2020
ခုႏွစ္
73
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Cursed Lesson 2020
HD
The Cursed Lesson 2020
2020
ခုႏွစ္
222
ေယာက္ၾကည့္သည္
Buddhas Palm Technique 2020
HD
Buddhas Palm Technique 2020
2020
ခုႏွစ္
192
ေယာက္ၾကည့္သည္
Along With The Gods - The Last 49 Days [2018]
HD
Along With The Gods - The Last 49 Days [2018]
2018
ခုႏွစ္
178
ေယာက္ၾကည့္သည္
Warriors Of The Nation 2018
HD
Warriors Of The Nation 2018
2018
ခုႏွစ္
210
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Monkey King 3 (Xi You Ji Zhi Nü Er Guo) [2018]
HD
The Monkey King 3 (Xi You Ji Zhi Nü Er Guo) [2018]
2018
ခုႏွစ္
318
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E06
HD
Kingdom.2019.S02E06
2019
ခုႏွစ္
108
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E05
HD
Kingdom.2019.S02E05
2019
ခုႏွစ္
137
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E04
HD
Kingdom.2019.S02E04
2019
ခုႏွစ္
120
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E03
HD
Kingdom.2019.S02E03
2019
ခုႏွစ္
156
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E02
HD
Kingdom.2019.S02E02
2019
ခုႏွစ္
129
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom.2019.S02E01
HD
Kingdom.2019.S02E01
2019
ခုႏွစ္
120
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom (2019) S01Ep6 End
HD
Kingdom (2019) S01Ep6 End
2019
ခုႏွစ္
128
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom (2019) S01Ep5
HD
Kingdom (2019) S01Ep5
2019
ခုႏွစ္
96
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom (2019) S01Ep4
HD
Kingdom (2019) S01Ep4
2019
ခုႏွစ္
102
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kingdom (2019) S01Ep3
HD
Kingdom (2019) S01Ep3
2019
ခုႏွစ္
86
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2 3
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021