အြန္လိုင္းေပၚက ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကမယ္  
 
႐ုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား
ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားမ်ား
 Inception [2010].mp4
HD
Inception [2010].mp4
2010
ခုႏွစ္
203
ေယာက္ၾကည့္သည္
 The Friend 2019
HD
The Friend 2019
2019
ခုႏွစ္
266
ေယာက္ၾကည့္သည္
Priest [2011]
HD
Priest [2011]
2011
ခုႏွစ္
196
ေယာက္ၾကည့္သည္
Paradox [2017]
HD
Paradox [2017]
2017
ခုႏွစ္
248
ေယာက္ၾကည့္သည္
Badlapur [2015].mp4
HD
Badlapur [2015].mp4
2015
ခုႏွစ္
154
ေယာက္ၾကည့္သည္
Trading Paint [2019]
HD
Trading Paint [2019]
2019
ခုႏွစ္
169
ေယာက္ၾကည့္သည္
The Princess Switch Again.2020
HD
The Princess Switch Again.2020
2020
ခုႏွစ္
178
ေယာက္ၾကည့္သည္
Pirates Of The Caribbean.Dead Mans Chest.2006
HD
Pirates Of The Caribbean.Dead Mans Chest.2006
2006
ခုႏွစ္
161
ေယာက္ၾကည့္သည္
Little Buddha [1993]
HD
Little Buddha [1993]
1993
ခုႏွစ္
89
ေယာက္ၾကည့္သည္
Hacker [2019]
HD
Hacker [2019]
2019
ခုႏွစ္
146
ေယာက္ၾကည့္သည္
Final Score [2018]
HD
Final Score [2018]
2018
ခုႏွစ္
79
ေယာက္ၾကည့္သည္
John Wick [2014]
HD
John Wick [2014]
2014
ခုႏွစ္
237
ေယာက္ၾကည့္သည္
Echo Boomers 2020
HD
Echo Boomers 2020
2020
ခုႏွစ္
143
ေယာက္ၾကည့္သည္
Blood Shot 2020
HD
Blood Shot 2020
2020
ခုႏွစ္
153
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Ancestral World 2020
HD
Ancestral World 2020
2020
ခုႏွစ္
167
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Dunkirk [2017]
HD
Dunkirk [2017]
2017
ခုႏွစ္
96
ေယာက္ၾကည့္သည္
Palmer.2021
HD
Palmer.2021
2021
ခုႏွစ္
109
ေယာက္ၾကည့္သည္
Bypass Road (2019)
HD
Bypass Road (2019)
2019
ခုႏွစ္
111
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E10
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E10
0
ခုႏွစ္
530
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E09
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E09
0
ခုႏွစ္
71
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E08
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E08
0
ခုႏွစ္
332
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E07
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E07
0
ခုႏွစ္
189
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E06
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E06
0
ခုႏွစ္
130
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E05
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E05
0
ခုႏွစ္
97
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E04
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E04
0
ခုႏွစ္
1028
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E03
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E03
0
ခုႏွစ္
1033
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E02
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E02
0
ခုႏွစ္
188
ေယာက္ၾကည့္သည္
9-1-1.Lone.Star.S01E01
HD
9-1-1.Lone.Star.S01E01
0
ခုႏွစ္
1707
ေယာက္ၾကည့္သည္
Maleficent [2014]
HD
Maleficent [2014]
2014
ခုႏွစ္
103
ေယာက္ၾကည့္သည္
Agent Revelation 2021
HD
Agent Revelation 2021
2021
ခုႏွစ္
127
ေယာက္ၾကည့္သည္
 9-1-1.Lone Star.S02E01.Back.in.the.Saddle.mp4
HD
9-1-1.Lone Star.S02E01.Back.in.the.Saddle.mp4
0
ခုႏွစ္
65
ေယာက္ၾကည့္သည္
Superintelligence.2020
HD
Superintelligence.2020
2020
ခုႏွစ္
118
ေယာက္ၾကည့္သည္
Finding Ohana 2021
HD
Finding Ohana 2021
2021
ခုႏွစ္
147
ေယာက္ၾကည့္သည္
Kiss Kiss (2019)
HD
Kiss Kiss (2019)
2019
ခုႏွစ္
132
ေယာက္ၾကည့္သည္
Blue Ridge 2020
HD
Blue Ridge 2020
2020
ခုႏွစ္
119
ေယာက္ၾကည့္သည္
 KAITHI (2019)
HD
KAITHI (2019)
2019
ခုႏွစ္
177
ေယာက္ၾကည့္သည္
Run Hide Fight (2020).mp4
HD
Run Hide Fight (2020).mp4
2020
ခုႏွစ္
171
ေယာက္ၾကည့္သည္
 Mega Crocodile (2019).mp4
HD
Mega Crocodile (2019).mp4
2019
ခုႏွစ္
163
ေယာက္ၾကည့္သည္
Love Sharing 2020
HD
Love Sharing 2020
2020
ခုႏွစ္
402
ေယာက္ၾကည့္သည္
Mandy [2018]
HD
Mandy [2018]
2018
ခုႏွစ္
190
ေယာက္ၾကည့္သည္
1 2 3 4 5 6 7 8
အသင္းဝင္ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရန္
စကားဝွက္ေမ့သြားသည္
အသင္းဝင္အသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
႐ုပ္ရွင္အစီအစဥ္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္အလိုက္ ဇာတ္ကားမ်ား
1976 1982 1984
1985 1988 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021